Call 023 7526 8539 or Make Online ReservationMAKE RESERVATION NOW

Casa dei Bambini общност за иновативно и Монтесори образование и Монтесори детска градина “Къща на децата”

Кои сме ние?
Casa dei Bambini е общност от родители, преподаватели и деца, изградено на основите на Монтесори принципите.

На 15 март 2008 г. общността от родители създават и лецензират първата в България целодневна Монтесори детска градина – “Къща на децата”. Тя е изградена според всички изисквания на българската администрация, с лиценз от Министерство на образованието за обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст. Едновременно с това градината покрива и високите международни стандарти, по които работят над 22 000 Монтесори детски градини и училища в цял свят. Детската градина е двуезична като български и английски език се използват от деца и учители по цял ден.

Учителите в Casa dei Bambini са преминали специализирано обучение за работата с Монтесори материалите и Монтесори педагогиката във Великобритания, САЩ или България.

През 2014 г. Монтесори детска градина „Къща на децата” (Casa dei Bambini) стана първото учебно заведение в България, което получи одобрение от Montessori Centre International, London, UK да провежда практика на студенти, обучавани в британската институция.

През 2016 г. детската градина премина дълъг процес по оценка на качеството, в края на който получи акредитация от Борда на Межуданордната асоциация на Монтеосори детските градини и училища (Montessori Schools Association, UK). Това ни нареди сред 18-те детски градини извън Великобритания, които притежават международна акредитация. Пълния текст на рапорта с оценката за акредитацията бихте могли да изтеглите оттук: casa-dei-bambini-sofia_report

През 2015 и 2016 г. Casa dei Bambini общността от родители и учители подкрепи провеждането на поредица от събития с държавната, общинска администрация и академичните среди за популяризиране на метода.

През 2016 г. Casa die Bambini помогна в създаването на иновативен модел на Монтесори класна стая, съобразен с българските образователни стандарти, в “Начално прогресивно училище-1″.

През 2017 година – с помощта на Casa dei bambini – предстои да започнат работа Монтесори класни стаи в общински детски градини и общински/държавни училища.

По време на учебна година, като част от обучението си в университета, студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски” работят с децата от детската градина по различни проекти.

Като резултат от всичко това се създава Casa dei Bambini обучителен център за иновативни и Монтесори учители, който участва в разработването и провеждането на следдипломна квалификация за Монтесори учители във Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”. През 2017 г. се очаква да стартира и магистърска програма, свързана с обучение по метода, която се разработва от екипа на Casa dei bambini и Montessori Centre International, UK.

Повече информация за текущите проекти на Casa dei Bambini общността и детската градина ще намерите на:

https://www.facebook.com/casadeibambinibg/

www.zamontessori.bg
www.montessoriforteachers.com

Какви са нашите принципи на работа?
В Монтесори детска градина „Къща на децата” (Casa dei Bambini) децата получават отношение и подкрепа от страна на учителите във всяка извършвана от тях дейност. Докато взаимодействат със средата около тях, те откриват силните си страни, усъвършенстват се и се развиват като самостоятелни и отговорни към себе си и заобикалящия ги свят личности.
Свободата при избор между над 300 Монтесори мултисензорни учебни материали, избора на място за тяхното научаване и избора на партньор за игра/работа, както и толерантността на учителите към грешките, дават на децата възможност за постоянно усъвършенстване, концентрация и придобиване на увереност в собствените възможности.
Правилата и редът в детската градина помагат на всяко дете да изгради вътрешна дисциплина в процеса на социализация с деца и възрастни, без да се използват награди или наказания.

Какво още ще намерите при нас?
Децата в детската градина растат в двуезична среда, през целия ден се обучават и играят едновременно на български и английски език. Детската градина е сред 18-те Монтесори детски градини извън Великобритания, които имат международна акредитация.
Радост и удоволствие нашите ученици получават ежедневно и от достъпа до разработените по проект на детската градина дървени съоръжения за игра на двора, грижата за биозеленчуковата градинка и седемте плодни дръвчета на двора, велозоната, открития басейн през лятото, заниманията в къщичката на дървото, залата за ролеви игри, физкултурния салон. В помощ на развитието на нови умения и разширяване на мирогледа са художествените и приложни дейности и ателиета, библиотеката в читателския кът, литературното и театрално ателие, заниманията по музика с пиано и инструменти, клубовете по готварство, наука и настолни игри, ателиетата по танци, йога, спортна гимнастика, айкидо, немски език, посещенията на театри, опера, музеи, културни представителства на други държави, ски и зелени училища на Витоша планина и много други.
Ежедневната обратна връзка и взаимопомощ с родителите са основен елемент за придобиването на важните за формирането на личността умения през първите седем години на детето.

Какво се случва с Монтесори децата, като пораснат?

Първите седем години от живота са основата за формирането на личността. В тази най-важна възраст детската градина дава на всяко дете подкрепа и възможност за развитие едновременно в сферите на двигателно/физическо, емоционално, социално, когнитивно/познавателно и езиково (говорно) развитие. Монтесори децата ще познаете по адаптивността, креативността, самостоятелността, социалните умения, вътрешната дисциплина и спокойствие, с които подхождат към всяка ситуация или среда, в която попаднат.
Доказал ефективността си, Монтесори методът на преподаване е най-разпространен в САЩ, а страни като Канада, Австралия, Германия и Холандия са сред тези, които включват елементи от Монтесори метода на обучение в държавните образователни системи.
Като по-известни Монтесори ученици бихме могли да споменем създателите на Amazon.com – Jeff Bezos, на Wikipedia – Jimmy Wales, собственикът и главен редактор на The Washington Post – Katherine Graham, носителите на Оскар – Helen Hunt и George Clooney, Michael Douglas и много други.

Допълнителна информация за Монтесори педагогиката бихте могли да намерите на:
What is Montessori? http://www.montessori.org.uk/what_is_montessori

Casa dei Bambini

Who are we?
The “Casa dei Bambini” Montessori Day Nursery is a community of parents, teachers and children, built on the basis of the Montessori principles. The children at the day nursery grow up in a bilingual environment; throughout the day, they learn and play in both Bulgarian and English.
Created seven years ago, this is the first full-time Montessori day nursery in Bulgaria, built according to all authorisation requirements of the Bulgarian administration concerning day nurseries. The day nursery has been approved by the Ministry of Education and Science to provide education to children aged 3 to 7.
At the same time, it covers the high international standards, followed by over 20 000 Montessori centres, day nurseries and schools around the world.
In 2014, the “Casa dei Bambini” Montessori Day Nursery became the first, and for the time being, the only education facility in Bulgaria, authorised by Montessori Centre International, London, UK to train students who follow their training at this British institution. During the school year, as part of their university studies, students from the Faculty of Preschool and Primary School Education of Sofia University “St. Kliment Ohridski” work with the children on various projects.
In 2014—2015, the day nursery has been involved in three international teacher exchange programmes. Two of these are financed by the European Union ERASMUS + programme. This gives our children and teachers the opportunity to work together with teachers from Latvia, France and Pakistan on various projects.
The teachers at “Casa dei Bambini” have received special training in working with the Montessori materials and in applying the Montessori pedagogy, in the UK, the USA, Canada or Bulgaria.

What are our working principles?
At the “Casa dei Bambini” Montessori Day Nursery, children receive individual attention and support from the teachers in all their activities. While interacting with their environment, they discover their own strengths, improve their skills and develop into independent persons who take responsibility for themselves and for the world around them.
The freedom to choose among over 300 Montessori multi-sensorial training materials, the choice of the place where to study them and of the partner to play/work with, as well as the teachers’ tolerance to mistakes give children the opportunity to continually enhance their abilities, concentration and self-confidence.
The internal order and rules at the day nursery help every child acquire inner discipline in their process of socialization with other children and adults, without the use of rewards or punishment.

What else will you find here?

Happiness and satisfaction is what our pupils also get every day from their access to the specially designed by the day nursery wooden outdoor play facilities, from caring for the bio-vegetable garden and the seven fruit-trees in the yard, from the velo-area, the summer-time open swimming pool, the activities in the tree-top house, the role-play room and the gym. To assist the development of new skills and help expand children’s ideas there are art and craft activities and workshops; a book-case in the reading area; a literature and theatre workshop; piano and other instrument accompanied music lessons; cooking, science and table game clubs; dance, yoga, sports gymnastics, aikido and German language workshops; visits to the theatre, to the opera, to museums and to other countries’ cultural representations; skiing and green schools on Vitosha Mountain and many other activities.
The daily feedback and assistance to and from parents are an essential factor for the acquisition of the skills that are critical for the development of the child’s personality in their first seven years of life.

What happens to Montessori children when they grow up?

The first seven years of life lay the foundation of the future personality. During this most important period of life our nursery gives every child support and the possibility to develop simultaneously in the following five main areas: motor/physical, emotional, social, cognitive and linguistic development. You will recognise Montessori children by the adaptability, creativity, independence, social skills, inner discipline and calmness with which they approach any situation and environment they find themselves in.
The Montessori teaching method, which has proven its effectiveness, is most widely used in the USA, and countries such as Canada, Australia, Germany and the Netherlands include elements of the Montessori teaching method in their public education systems.
Among some of the most famous Montessori students are Jeff Bezos, founder of Amazon.com, Jimmy Wales, founder of Wikipedia, the owner and editor-in-chief of The Washington Post, Katherine Graham, the Oscar laureates, Helen Hunt, George Clooney, Michael Douglas and many others.
Please see below an interview for ABC with two Montessori pupils, the founders of Google, Sergey Brin and Larry Page:

More information about the Montessori pedagogy is available at: What is Montessori? http://www.montessori.org.uk/what_is_montessori